Leveringsvoorwaarden inzake gebruik Mijn KantoorApp (MKA)

Artikel 1 - Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Afnemer": de Persoon met wie MKA een Overeenkomst heeft gesloten of met wie MKA ter zake in onderhandeling is;

"Diensten": alle online (cloud) en mobile diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

"Documentatie": de schriftelijke en/of elektronische informatie die bij de Programmatuur hoort;

"Gebruiker": Afnemer en/of een medewerker van Afnemer en/of de accountant van Afnemer en/of

indien Afnemer zelf een accountant of een administratiekantoor iseen cliënt van Afnemer;

"Overeenkomst": elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van Diensten door MKA aan Afnemer, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;

"Partijen": MKA en Afnemer;

"Persoon": natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

"Programmatuur": de computerprogrammatuur die door MKA aan Afnemer voor gebruik beschikbaar wordt gesteld;

"Vergoeding": de door Afnemer voor het gebruik van de Diensten en/of de Programmatuur te betalen vergoeding;

"MKA": Mijn Kantoorapp B.V., gevestigd te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68945272;

"Voorwaarden": de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van MKA;

"Website": de website welke door MKA beschikbaar wordt gesteld via mijnkantoorapp.nl.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Van de Voorwaarden kan enkel schriftelijk door Partijen worden afgeweken.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen.

2.3 De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden onverlet.

2.4 MKA is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden over te dragen aan een derde.

2.5 Iedere communicatie tussen MKA en/of Afnemer en/of Gebruiker kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden en/of de wet anders wordt bepaald. Afnemer kan zich via de Website aanmelden en afmelden voor de Diensten van MKA. De door MKA opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien Afnemer de communicatie niet heeft ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot zijn e-mailbox, komt dit voor zijn risico, ook indien zijn e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat Afnemer zich via de Website aanmeldt voor Diensten van MKA. De Overeenkomst kan door Afnemer worden uitgebreid of gewijzigd via de Programmatuur, mits MKA deze uitbreiding of wijziging via de Programmatuur bevestigt.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:227c lid 2 Burgerlijk Wetboek komen Partijen overeen dat MKA de Afnemer geen separate bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst zal toezenden.

3.3 Elke Partij is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een eigen kopie van de Overeenkomst.

Artikel 4 - Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde minimumtermijn, in welk geval beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 4.3 en artikel 4.4 bedoelde opzegtermijnen voor het eerst mogelijk is tegen het einde van deze minimumtermijn.

4.3 De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, uit te oefenen tegen het einde van de kalendermaand. De opzegging kan plaatsvinden via de Website en/of in de Programmatuur.

4.4 Afnemer is bevoegd het gebruik van bepaalde modules van de Programmatuur met inachtneming van de in artikel 4.3 genoemde opzeggingsvereisten gedeeltelijk op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand. Een gedeeltelijke opzegging is slechts rechtsgeldig indien Afnemer uitdrukkelijk aangeeft op welke specifieke modules de opzegging betrekking heeft.

4.5 Indien Afnemer zich via de Website heeft aangemeld voor affiliate apps (door derden geleverde apps binnen MKA) beschikbaar binnen MKA kunnen afwijkende voorwaarden gelden dan de voorwaarden die in dit artikel zijn opgenomen. Deze voorwaarden worden specifiek vermeld indien Afnemer deze apps binnen MKA activeert. De opzegging kan plaatsvinden via de Programmatuur.

Artikel 5 - Prijzen en tarieven

5.1 MKA levert de Diensten tegen de prijzen en tarieven die op de Website en/of in de Programmatuur zijn vermeld.

5.2 Alle door MKA opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.3 MKA behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. MKA zal Afnemer tenminste 30 dagen vantevoren via de Website en/of de Programmatuur informeren over een wijziging van prijzen en tarieven. Indien de wijziging een verhoging inhoudt, heeft Afnemer gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs- en/of tariefverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de prijs- en/of tariefverhoging.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betaling geschiedt door middel van de bij de aanmelding voor de Diensten gekozen betaalwijze, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

6.2 Indien wordt betaald middels een automatische SEPA-incasso vindt deze maandelijks vooraf plaats, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Afnemer stemt er mee in dat de vooraankondiging voor de SEPA-incasso uiterlijk één dag vantevoren aan Afnemer zal worden gecommuniceerd.

6.3 Indien betaling wordt gestorneerd, geweigerd of geannuleerd, is Afnemer vanaf dat moment automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en is MKA, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht op betaling, bevoegd om de toegang van Afnemer en/of Gebruikers tot de Programmatuur geheel of gedeeltelijk te beperken of te blokkeren.

6.4 Indien Afnemer ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van MKA op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van aan MKA verschuldigde bedragen met enige (beweerdelijke) vordering van MKA op Afnemer.

6.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, in redelijkheid door MKA gemaakte incassokosten verschuldigd.

6.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal MKA geen Vergoeding aan Afnemer restitueren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Artikel 7 - Levertijden en levering

7.1 De door de MKA opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 - Gebruiksrecht en -voorschriften

8.1 MKA verleent Afnemer het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de Programmatuur en de Documentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst enkel en alleen door Gebruikers te laten gebruiken, hetzij uitsluitend ten behoeve van Afnemer zelf, hetzij indien Afnemer een accountant of een administratiekantoor is mede ten behoeve van de cliënten van Afnemer. Afnemer is jegens MKA op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van Gebruikers. Alle handelingen van Gebruikers zijn volledig voor rekening en risico van Afnemer.

8.2 Het is Afnemer verboden van de Diensten gebruik te maken of te laten maken in strijd met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de wet. In geval van overtreding van dit verbod is MKA bevoegd het gebruik van de Diensten en/of de Programmatuur zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen. MKA is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid.

8.3 Afnemer zal bij het gebruik van de Diensten en/of de Programmatuur op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken aan MKA of aan derden.

8.4 Afnemer zal geen handelingen verrichten of laten verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan de systemen van MKA of van derden.

8.5 Afnemer mag de Diensten en/of de Programmatuur (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

8.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die hij of een Gebruiker door middel van de Programmatuur bij MKA plaatst. Afnemer zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten. MKA is gerechtigd om op bevel van de rechter of vordering van de bevoegde autoriteiten gegevens van een Gebruiker aan derden te verstrekken.

8.7 Afnemer verplicht zich jegens MKA de Diensten en/of de Programmatuur enkel zodanig te gebruiken of te laten gebruiken dat de opgeslagen hoeveelheid informatie en het gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het gemiddelde gebruik van de Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal MKA contact opnemen met Afnemer om specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden, is MKA bevoegd om het gebruik van de Diensten door Afnemer en/of Gebruikers zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

8.8 Het is Afnemer niet toegestaan om de Diensten en/of de Programmatuur op een zodanige wijze te gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de Programmatuur wordt verstoord. Indien het gebruik door Afnemer van de Diensten en/of de Programmatuur een verstoring van de goede werking van de Diensten en/of de Programmatuur tot gevolg heeft, is MKA gerechtigd om het gebruik van de Diensten en/of de Programmatuur door Afnemer te beperken of te blokkeren totdat de verstoring is verholpen. MKA zal Afnemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren over een dergelijke beperking of blokkering.

8.9 Afnemer draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van haar eigen hard- en software in overeenstemming met de minimale systeemeisen van MKA, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten en het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen en/of dat van de Gebruikers te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

8.10 Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die MKA hem verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot de Programmatuur. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer respectievelijk indien Afnemer een accountant of een administratiekantoor is buiten de organisatie van Afnemer en zijn cliënten, in welk geval Afnemer zijn cliënten de in dit artikel 8.10 bedoelde gebruiksbeperkingen en geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot de inloggegevens zal opleggen. Afnemer en/of de

Gebruikers zijn jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zullen de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

8.11 MKA is bevoegd de inloggegevens van Afnemer en/of een Gebruiker te blokkeren indien MKA dat nodig vindt, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien (het vermoeden bestaat dat) de Afnemer zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt.

8.12 MKA is bevoegd de inlogprocedure van de Programmatuur naar eigen inzicht aan te passen.

MKA zal Afnemer informeren over eventuele aanpassingen.

Artikel 9 - Bevoegdheden en verplichtingen MKA

9.1 In geval van een vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik door Afnemer en/of een Gebruiker is MKA bevoegd om de toegang van Afnemer en/of een Gebruiker tot de Programmatuur zonder voorafgaande aankondiging voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren. MKA is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid.

9.2 MKA is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de Programmatuur. MKA is niet verplicht Afnemer hierover te informeren.

9.3 MKA garandeert dat backups worden gemaakt van de in de Programmatuur en/of de Diensten ingevoerde gegevens van Afnemer, danwel dat deze gegevens op andere wijze beschikbaar worden gehouden.

9.4 MKA zal er zorg voor dragen dat de gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Programmatuur hebben ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk zullen worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 zal MKA zich onthouden van het inzien van de gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Programmatuur en/of de Diensten bij MKA hebben geplaatst, met dien verstande dat MKA gerechtigd is gegevens en informatie met betrekking tot het gebruik van de Website of de Programmatuur te verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren om de levering van de Diensten te continueren en te verbeteren.

Artikel 10 - Gegevens

10.1 Voor zover de gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Programmatuur en/of de Diensten hebben ingevoerd persoonsgegevens bevatten, zal MKA deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de in Bijlage A opgenomen bewerkersovereenkomst. De gegevens die Afnemer en/of Gebruikers door middel van de Programmatuur hebben ingevoerd worden opgeslagen in een cloud-omgeving binnen Europa die onder beheer staat van een door MKA ingeschakelde derde.

10.2 Afnemer en/of een Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

10.3 Voor zover Afnemer en/of Gebruiker met gebruikmaking van de Website of de Programmatuur persoonsgegevens verwerkt, is Afnemer en/of een Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afnemer staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. MKA zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig Annex A, in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer of voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer vrijwaart MKA voor alle aanspraken van derden en/of Gebruikers die jegens MKA mochten worden ingesteld wegens schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

10.4 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Afnemer (of de curator in geval van faillissement van Afnemer) geen toegang meer hebben tot de Programmatuur en zijn gegevens, met dien verstande dat MKA de gegevens gedurende drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst beschikbaar zal houden, waarna de gegevens worden verwijderd.

10.5 Afnemer is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op MKA rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde administratie(s) en gegevens.

10.6 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de gegevens welke hij door middel van de Programmatuur en/of de Diensten heeft ingevoerd.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 Onder "vertrouwelijke informatie" wordt hier verstaan: alle vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of MKA.

11.2 Vertrouwelijke informatie omvat onder meer, maar niet uitsluitend: de gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur heeft ingevoerd; informatie die als "vertrouwelijk" is aangeduid; en overige informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld.

11.3 Zowel MKA als Afnemer en/of Gebruiker zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze informatie is verkregen.

11.4 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de partij die tot openbaarmaking verplicht wordt zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de andere partij op voorhand informeert over de openbaarmaking.

11.5 De verplichting van Partijen tot geheimhouding eindigt indien en zodra vertrouwelijke informatie betreffende een Partij niet langer kan worden geacht een vertrouwelijk karakter te hebben, bijvoorbeeld omdat de betreffende informatie anders dan door toedoen van de andere Partij publiek bekend is.

Artikel 12 - Ondersteuning

12.1 Afnemer heeft recht op ondersteuning door MKA op basis van de door de Afnemer afgenomen Diensten. Dit recht houdt in dat Afnemer de Documentatie kan raadplegen en dat een door Afnemer als contactpersoon aangewezen Gebruiker zich na raadpleging van de Documentatie via online

systemen tot MKA kan wenden met vragen over de functionaliteit van de Diensten. MKA zal zich inspannen de vragen adequaat en in de Nederlandse taal te beantwoorden. MKA kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden. Ondersteuning van medewerkers van MKA zal uitsluitend plaatsvinden op werkdagen tijdens kantooruren.

12.2 In het kader van het leveren van ondersteuning is MKA bevoegd de gegevens van Afnemer en/of Gebruiker, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.3 Indien MKA in opdracht van Afnemer werkzaamheden verricht welke niet zijn inbegrepen in de Diensten, zal MKA deze werkzaamheden apart bij Afnemer in rekening brengen conform de op dat moment bij MKA geldende prijzen en tarieven. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het verrichten van de genoemde werkzaamheden.

Artikel 13 - Beschikbaarheid

13.1 MKA spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Website en de Programmatuur in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’).

13.2 MKA is bevoegd de toegang tot de Website en de Programmatuur zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten. MKA spant zich in dit tot een minimum te beperken en Afnemer indien mogelijk op voorhand te informeren.

Artikel 14 – Intellectueel eigendomsrechten

14.1 Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectueel eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Website, de Programmatuur en de Documentatie zijn het exclusieve eigendom van MKA of haar licentiegever(s). De Overeenkomst zal geen enkele overdracht van deze rechten door MKA aan Afnemer en/of Gebruikers tot gevolg hebben.

14.2 Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectueel eigendomsrechten van MKA op of in de Programmatuur, de Website of de Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk of ontwerp of enige domeinnaam van MKA of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land.

14.3 MKA is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectueel eigendomsrechten op) de Website, de Programmatuur en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Website en de Programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

14.4 MKA kan een controle (doen) uitvoeren om na te gaan of Afnemer en/of Gebruiker de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft, mits die controle op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer en/of Gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door MKA geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot de Programmatuur en de

Diensten te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie opstellen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Overeenkomst en de Voorwaarden, maar verschaft MKA in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van MKA, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

15.1 Onverminderd haar overige rechten is MKA, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, bevoegd een of meer van haar verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

  1. (a) Afnemer een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld; en/of (b) MKA goede grond heeft om te vrezen dat Afnemer in de nakoming van zijn verbintenis zal tekortschieten; en/of (c) Afnemer in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan Afnemer, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Afnemer de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd; en/of (d) op zaken van Afnemer executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.

15.2 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door MKA is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 16 - Overmacht

16.1 In geval van overmacht is MKA bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

16.2 Het in artikel 16.1 bedoelde begrip overmacht omvat onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan MKA van bij derden (waaronder Microsoft Azure) bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van MKA, brand, waterschade, storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, verkeersstoringen en virusinfecties in de Programmatuur.

16.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan een maand, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien MKA haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de Vergoeding.

Artikel 17 – Klachten

17.1 Klachten over de Diensten dienen zo snel als redelijkerwijs mogelijk na ontdekking (maar uiterlijk binnen één maand na aanvang van de levering van de Diensten), en klachten over facturen binnen dertig dagen na verzenddatum van de factuur, aan MKA te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de klacht en de aard van de gebreken.

17.2 Klachten kunnen worden gemeld door het invullen van een online klachtenformulier en/of via support@mijnkantoorapp.nl.

17.3 Afnemer zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen of laten verlenen. Indien Afnemer geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn klacht niet-ontvankelijk.

17.4 Indien de klacht van Afnemer, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal MKA na overleg met Afnemer indien mogelijk zorg dragen voor aanpassing of herstel. Afnemer erkent en aanvaardt dat de Website en de Programmatuur nimmer foutloos en ononderbroken zal functioneren en dat niet alle gebreken zullen (kunnen) worden verholpen.

17.5 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk één jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van MKA voor schade die door Afnemer en/of derden en/of Gebruikers wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van MKA door Afnemer de volgende regeling.

18.2 Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de totale aansprakelijkheid van MKA uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van het totaal van de netto Vergoedingen die MKA heeft bedongen voor een periode van 6 maanden.

18.3 MKA is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. MKA is dus onder meer niet aansprakelijk voor en Afnemer dient zich te verzekeren tegen gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, schade als gevolg van verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens, schade als gevolg van wijziging van gegevens door niet-Gebruikers, schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de Website en de Programmatuur, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.

18.4 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door MKA geleverde Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. MKA zal voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

18.5 MKA is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met (a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Website of de Programmatuur, (b) met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer, Gebruiker of van derden, van apparatuur van Afnemer, Gebruiker, MKA of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Gebruiker, MKA of derden, of (c) verband houdende met het niet juist, niet volledig of niet tijdig

verzenden of ontvangen van gegevens die door middel van de Programmatuur bij MKA worden geplaatst.

18.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is MKA voor Diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens MKA.

18.7 Voor zover nakoming door MKA niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van MKA wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Afnemer MKA onverwijld in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en MKA ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.

18.8 Afnemer zal MKA vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde jegens MKA (waaronder licentiegevers van Afnemer en Gebruikers) met betrekking tot door MKA geleverde of te leveren Diensten. Afnemer dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan MKA te vergoeden.

18.9 Afnemer erkent en aanvaardt dat de hoogte van de Vergoeding is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

19.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 Alle geschillen tussen Partijen die niet minnelijk kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Zwolle.

Artikel 20 - Wijzigingen

20.1 MKA is te allen tijde bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden wordt altijd op mijnkantoorapp.nl geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om deze website daartoe te controleren. Afnemer heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Annex A – Voorwaarden met betrekking tot het bewerken van persoonsgegevens

OVERWEGENDE DAT:

A. VERANTWOORDELIJKE en VERWERKER een overeenkomst hebben gesloten zoals vermeld in artikel 3 van de leveringsvoorwaarden, hierna de “Overeenkomst”. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verleent VERWERKER diensten aan VERANTWOORDELIJKE;

B. VERWERKER in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ook Persoonsgegevens verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE;

C. Partijen wettelijk verplicht zijn afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER;

D. de bepalingen van deze Verwerkersvoorwaarden vóórgaan op alle andere afspraken die tussen Partijen gelden en betrekking hebben op de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER voor VERANTWOORDELIJKE.

Gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het gebruik van MKA:

Artikel 1 - Definities

Naast de wettelijke definities hebben de volgende termen de volgende betekenis:

APAutoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming Persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving;

AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Betrokkenede natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die VERWERKER verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE en/of haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben;

Beveiligingsincidenteen inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

Verwerkersvoorwaardende onderhavige overeenkomst inclusief alle bijlagen die onlosmakelijk hieraan zijn verbonden;

Bijlageiedere bijlage bij deze Verwerkersvoorwaarden, welke een onlosmakelijk deel daarvan uitmaakt;

"Derde" een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de VERANTWOORDELIJKE, noch de VERWERKER, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de VERANTWOORDELIJKE of de VERWERKER gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;

Dienstenalle diensten die VERWERKER aan VERANTWOORDELIJKE verleent, zoals omschreven in de Overeenkomst;

EER Europese Economische Ruimte;

Persoonsgegevensalle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die VERWERKER ontvangt van of verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;

Sub-verwerkereen partij die door VERWERKER wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij horende verwerking van Persoonsgegevens;

WbpWet bescherming persoonsgegevens;

Verwerkenelke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Artikel 2 - Algemeen

2.1 VERANTWOORDELIJKE wordt ten aanzien van de Persoonsgegevens beschouwd als verantwoordelijke in de zin van de Wbp en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. VERWERKER is bewerker in de zin van de Wbp en verwerker in de zin van de AVG. Indien de voormelde terminologie op enig moment mocht afwijken van de gangbare of wettelijke terminologie, laat dit de inhoud van deze Verwerkersvoorwaarden en de juridische verhouding tussen Partijen onverlet.

2.2 Partijen verstrekken aan elkaar alle benodigde informatie en verlenen elkaar de medewerking die redelijkerwijs van de ander kan worden verwacht om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving en deze Verwerkersvoorwaarden mogelijk te maken.

2.3 Deze Verwerkersvoorwaarden maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. Daar waar de Overeenkomst afwijkt van hetgeen in deze Verwerkersvoorwaarden is bepaald, prevaleert deze Verwerkersvoorwaarden.

Artikel 3 - Verwerken van Persoonsgegevens

3.1 VERWERKER zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken in haar hoedanigheid van verwerker en heeft de categorieën van betrokkenen, het soort Persoonsgegevens en de aard en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt opgenomen in Bijlage 1. VERWERKER zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.

3.2 VERWERKER zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de verleende Diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.

3.3 VERWERKER zal de Persoonsgegevens niet aan een Derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van of met toestemming van VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

3.4 VERWERKER zal, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om aan Derden ten minste dezelfde voorwaarden op te leggen als die welke ten aanzien van hem gelden op grond van deze Verwerkersvoorwaarden.

3.5 VERWERKER draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt, tenzij VERANTWOORDELIJKE daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 4 - Geheimhouding

4.1 VERWERKER houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim en zal, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te waarborgen. VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om de verplichting tot geheimhouding tevens op te leggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen.

4.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien VERANTWOORDELIJKE schriftelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

Artikel 5 - Beveiliging Persoonsgegevens

5.1 VERANTWOORDELIJKE zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van de Persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

5.2 VERWERKER zal in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

5.3 Partijen zullen bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

5.5 Indien VERANTWOORDELIJKE een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten, indien een voorafgaande raadpleging van de AP nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6 - Controle

6.1 VERANTWOORDELIJKE heeft het recht om een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER ter controle op de naleving van deze Verwerkersvoorwaarden. VERWERKER zal alle medewerking verlenen aan een audit, waaronder het verlenen van toegang tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie.

6.2 VERWERKER zal in overleg met VERANTWOORDELIJKE de aanbevelingen zo spoedig mogelijk uitvoeren. Indien de aanpassingen het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van de beveiligingseisen uit de Verwerkersvoorwaarden, dan zal VERWERKER deze kosten voor haar rekening nemen.

6.3 In geval van een onderzoek door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal VERWERKER alle medewerking verlenen en VERANTWOORDELIJKE zo snel mogelijk informeren.

Artikel 7 - Beveiligingsincidenten

7.1 VERWERKER informeert VERANTWOORDELIJKE onverwijld nadat VERWERKER kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

7.2 In geval van een Beveiligingsincident zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verlenen aan VERANTWOORDELIJKE om het Beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen.

7.3 In geval van een Beveiligingsincident bij VERWERKER dat leidt tot een meldplicht of een informatieplicht voor VERANTWOORDELIJKE, zal de melding in overleg met VERWERKER door VERANTWOORDELIJKE worden verricht.

Artikel 8 - Verzoeken van Betrokkenen

8.1 Indien VERWERKER een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoons-gegevens, stuurt VERWERKER dat verzoek door naar VERANTWOORDELIJKE.

8.2 VERWERKER verleent VERANTWOORDELIJKE, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat VERANTWOORDELIJKE binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 - Sub-verwerkers

9.1 VERWERKER heeft bij de verwerking van de Persoonsgegevens de mogelijkheid om, na voorafgaande schriftelijke toestemming van VERANTWOORDELIJKE, Sub-verwerkers in te schakelen.

9.2 VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat zij met de door haar ingeschakelde Sub-verwerkers een overeenkomst sluit die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving en deze Verwerkersvoorwaarden en die ten minste dezelfde eisen stelt als deze Verwerkersvoorwaarden aan VERWERKER stelt. VERWERKER zal in dat kader in ieder geval iedere Sub-verwerkers contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na laten leven met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

Artikel 10 - Toegang tot de Persoonsgegevens

10.1 De zeggenschap over de Persoonsgegevens blijft volledig berusten bij VERANTWOORDELIJKE. Op verzoek van VERANTWOORDELIJKE zal VERWERKER alle of een gedeelte van de Persoonsgegevens in gangbaar formaat ter beschikking stellen aan VERANTWOORDELIJKE.

10.2 VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat VERANTWOORDELIJKE te allen tijde toegang behoudt tot de Persoonsgegevens. Voor zover het in de macht van VERWERKER ligt, zal VERWERKER ervoor inspannen dat VERANTWOORDELIJKE ook in geval van faillissement of surséance van betaling van VERWERKER toegang blijft houden tot de Persoonsgegevens.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Indien VERANTWOORDELIJKE tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersvoorwaarden, is VERANTWOORDELIJKE aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VERWERKER daardoor lijdt of heeft geleden.

11.2 VERANTWOORDELIJKE stelt VERWERKER schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van VERWERKER vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Verwerkersvoorwaarden door VERANTWOORDELIJKE en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door VERWERKER.

11.3 VERANTWOORDELIJKE vrijwaart VERWERKER voor schades en/of boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere autoriteiten die aan VERWERKER worden opgelegd en welke zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende wetgeving door VERANTWOORDELIJKE en/of een tekortkoming door VERANTWOORDELIJKE in de nakoming van deze Verwerkersvoorwaarden.

11.4 In geval van overtreding en/of niet-naleving door VERANTWOORDELIJKE van hetgeen in deze Verwerkersvoorwaarden is bepaald, en indien als gevolg hiervan VERWERKER een boete van de AP of een andere autoriteit opgelegd krijgt, dient een bedrag gelijk aan het boetebedrag door VERANTWOORDELIJKE VERWERKER aan VERWERKER te worden voldaan, vermeerderd met alle rentes en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VERWERKER als gevolg van de overtreding en/of de niet-naleving heeft gemaakt. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar en is niet voor verrekening vatbaar. Het voorgaande laat het recht van VERWERKER onverlet om van VERANTWOORDELIJKE naast betaling van de boete nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

11.5 Indien VERWERKER aansprakelijk is jegens VERANTWOORDELIJKE voor schade uit welke hoofde dan ook, is VERWERKER alleen aansprakelijk voor directe schade die VERANTWOORDELIJKE lijdt als gevolg van een aan VERWERKER toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van VERWERKER onder deze Verwerkersvoorwaarden zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van VERWERKER in een voorkomend geval uitkeert.

11.6 VERWERKER is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst, en immateriële schade. In het bijzonder is VERWERKER niet aansprakelijk voor schade in verband met en/of als gevolg van:

  1. a. beëindiging of wijziging van de geleverde dienst;
  1. b. communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen;
  1. c. het gebruik van door VERANTWOORDELIJKE voorgeschreven gegevens of databestanden;
  1. d. verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden; en/of,
  1. e. ontoegankelijkheid van de dienst van VERWERKER.

11.7 Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VERWERKER wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersvoorwaarden slechts indien VERANTWOORDELIJKE VERWERKER onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VERWERKER ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VERWERKER in staat is adequaat te reageren.

11.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat VERANTWOORDELIJKE de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VERWERKER meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding jegens VERWERKER vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 - Duur en beëindiging

12.1 Deze Verwerkersvoorwaarden maken onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden MKA en eindigen van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst. Verplichtingen met een duurkarakter blijven tussen Partijen in stand, zoals onder meer maar niet uitsluitend de geheimhoudingsverplichting uit artikel 4 van de Verwerkersvoorwaarden.

12.2 VERWERKER zal bij beëindiging van de Overeenkomst, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om op verzoek van VERANTWOORDELIJKE de Persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen aan VERANTWOORDELIJKE of aan een door VERANTWOORDELIJKE aangewezen Derde.

12.3 VERWERKER zal, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om na overdracht van de Persoonsgegevens aan VERANTWOORDELIJKE de nog aanwezige Persoonsgegevens te vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. VERWERKER zal eveneens, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens bij de Sub-verwerkers zullen worden vernietigd.

12.4 Deze Verwerkersvoorwaarden vervangt alle vorige Verwerkersvoorwaarden, die tussen Partijen zijn gesloten.

12.5 Niettegenstaande enige bepaling in de Overeenkomst als gevolg van faillissement of surseance van betaling blijft deze Verwerkersvoorwaarden onverminderd van kracht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of deze Verwerkersvoorwaarden zijn verstrekt. De Verwerkersvoorwaarden kan in dat geval eenzijdig door middel van een schriftelijke verklaring door VERWERKER worden ontbonden.

Artikel 13 - Wijziging Verwerkersvoorwaarden

13.1 Bij wijzigingen in de Diensten, regelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens, zullen Partijen in overleg treden over een eventueel benodigde wijziging van de Verwerkersvoorwaarden. De wijzigingen in de tekst van deze Verwerkersvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen worden overeengekomen.

13.2 Wijzigingen in de Bijlage kunnen door Partijen op ieder moment schriftelijk worden gedaan onder vermelding van het versienummer en de datum van ingang van de nieuwe versie. VERWERKER heeft de bevoegdheid om deze Verwerkersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De VERANTWOORDELIJKE zal in dat kader al haar medewerking verlenen.

BIJLAGE 1 bij Verwerkersvoorwaarden MKA

A. Categorieën Betrokkenen

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn in ieder geval:

natuurlijke personen, zoals ondernemers rechtspersonen, zoals ondernemers

B. Soort Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die door VERWERKER worden verwerkt zijn in ieder geval:

NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats,

burgerservicenummer

Bedrijfsgegevens in de meest brede zin van het woord

C. Aard en doel van de verwerking

De aard van de verwerking heeft betrekking tot het leveren van software, apps en clouddiensten waarin persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen.

De Persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:

Administratievoering

Accountancy diensten zoals het samenstellen van jaarrekeningen, aangiften en advieswerkzaamheden in de meest brede zin van het woord

  1. D. Verwerking buiten de EER

De Persoonsgegevens vastgelegd in MKA worden niet in landen buiten de EER verwerkt, tenzij deze door middel van een integratie/koppeling door Afnemer zijn verbonden met een derde applicatie waarvan gegevensopslag buiten de EER plaatsvindt. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van Afnemer en kan nimmer door MKA zelf worden geactiveerd.

E. Gegevens Sub-verwerkers

VERWERKER maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-verwerkers:

Verwerkers die applicaties leveren die door Afnemer door middel van een integratie of koppeling zijn verbonden met MKA. Deze verwerkers opereren zelfstandig en onafhankelijk van MKA en dienen derhalve met afnemer zelf een Verwerkersvoorwaarden te sluiten.